سبد خرید

رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی(ره) در کتابی از علی آقا پیروز

بازخوانی و تدوین اندیشه های نورانی امام از جمله اندیشه های مدیریتی و رهبری ایشان و معرفی آنها به نسل های بعدی ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا بزرگ ترین دستاورد علمی امام، تأسیس جمهوری اسلامی است که از رهیافت ایشان به تعامل دین و مدیریت در عصر غیبت سرچشمه می گیرد و بی تردید این اندیشه، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است.
از دیگرسو، امام خمینی(ره) به عنوان یک رهبر دینی در دنیای معاصر آن گونه درخشید که دوست و دشمن به بزرگی این مرد و موفقیتش در رهبری جامعه اعتراف کردند. این الگوی رهبری که در زمان معاصر واقع شده است، نزدیک ترین منبع برای شناخت الگوی رهبری در اسلام است و با توجه به اینکه مجموع سخنان، نامه ها و خاطرات او مضبوط است و نظر به اینکه رویکرد امام به چگونگی اداره جامعه از رهیافت های اسلامی نشئت می گیرد، می توان با تحلیل آنها به الگوی موفق رهبری در اسلام دست یافت و به این ترتیب بخشی از دانش مدیریت اسلامی را کشف و ارائه نمود.
ساختار کتاب رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی(ره) این گونه است که در فصل اول پس از بیان مفاهیم و تعاریف، به ادبیات موضوع رهبری می پردازد و تعریف رهبری، رهبری در اسلام و رهبری امام خمینی(ولایت فقیه) را بررسی می کند. در فصل دوم نظریه های رهبری چه از نوع سنتی و چه پژوهش های جدید آن، به اختصار مورد توجه قرار می گیرد. سپس هریک از مبانی، اصول و شیوه رهبری امام خمینی(ره) در فصل های سوم و چهارم و پنجم به ترتیب و تفصیل مورد بحث واقع می شود. در فصل مبانی رهبری امام، هریک از مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی امام خمینی(ره) تبیین و تأثیر هریک بر رهبری امام به اجمال بیان می شود. در مبحث اصول، شاخص های هریک از اصول، شناسایی و توضیح داده می شوند. در فصل پنجم یعنی شیوه رهبری، دو الگوی رهبری امام خمینی(ره) در سطح ملی و سازمانی مطرح و بررسی می شود و سرانجام در فصل ششم سبک رهبری امام خمینی(ره) با سبک های موجود در ادبیات رهبری مقایسه می شود و چنین استنتاج می گردد که رهبری امام در قالب هیچ یک از سبک های رهبری محدود نمی شود.
آنچه کتاب رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی(ره) را از موارد مشابه ممتاز می گرداند، سیر منطقی مباحث است که در آن، مبانی و اصول رهبری امام به تفصیل بحث و بررسی و شاخص های هریک از اصول نیز بیان می شود و از مجرای ترکیب اصول، دستیابی به شیوه و مدل رهبری امام در سطح ملی و سازمانی مشخص می گردد.
کتاب رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی(ره) به قلم علی آقا پیروز در قطع رقعی، 330 صفحه، 1000  نسخه و بهای 10000 تومان برای نخستین بار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader