سبد خرید

رضاخان و توسعه ایران در کتابی از سیدحسین فلاح زاده

کتاب رضاخان و توسعه ایران به بررسی توسعه در دوره رضاخان اختصاص دارد. عصر پهلوی اول که به دنبال کودتای 1299 ش آغاز و چند سال بعد با کنار زدن قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی تحقق یافت از جهات گوناگون قابل بررسی است. کتاب کوشیده است تا ضمن معرفی اقدامات انجام گرفته در حوزه های گوناگون در دوره مذکور، نسبت آنها را با مقوله توسعه سنجیده و همچنین با معرفی انواع رویکردها به توسعه، نوع رویکرد اتخاذ شده در عصر پهلوی اول به توسعه را بررسی نماید و ضمن ارائه برخی آمار و گزارش های مستند اقتصادی، دیدگاه برخی صاحب نظران برجسته نیز درباره الگو و ره آورد توسعه در دوره مذکور مطرح شده است.
کتاب رضاخان و توسعه ایران در شش فصل سامان یافته است:
فصل اول به مباحث نظری و تعریف مفاهیم برجسته اختصاص دارد. در این فصل ضمن تعریف توسعه و بیان تاریخچه آن، رویکردهای عمده توسعه مورد بررسی قرار گرفته اند.
در فصل دوم به پیشینه توسعه در ایران پیش از عصر پهلوی اول با تکیه بر عصر قاجاریه پرداخته شده است.
فصل سوم به معرفی اجمالی رضاخان و چگونگی روی کار آمدن او اختصاص یافته است.
فصل چهارم به بعد به بررسی محورهای توسعه در عصر رضاخان مربوط می شود. فصل چهارم به توسعه سیاسی اختصاص یافته است.
فصول پنجم و ششم به ترتیب به بررسی توسعه فرهنگی اجتماعی و توسعه اقتصادی در دوره مذکور پرداخته اند.
کتاب رضاخان و توسعه ایران به قلم سیدحسین فلاح زاده در قطع رقعی، 288 صفحه، 2500 نسخه و بهای 6000 تومان بار نخستین بار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader