سبد خرید

کتاب جامعیت قرآن کریم منتشر شد.

مسئله قلمرو موضوعی قرآن قدمتی بسیار داشته، آیات و روایات متعدد در این باره وجود دارد. علاوه بر این، به دلیل نقش مهم قرآن در زندگی مسلمانان، اندیشمندان مسلمان به قلمرو آن توجه کرده اند و این مبحث در منابع پیشینیان آمده است؛ مانند مبحث اعجاز محتوایی قرآْن در علوم قرآنی و مباحث تفسیری مفسران در شرح آیات مربوط به گستره موضوعی قرآن.
ضرورت بحث از قلمرو موضوعی قرآن برای عصر و نسل امروز ما، با گذشته متفاوت است؛ به ویژه جنبه نفی آن و بحث از روش ها و توانایی آیات و روایات در تعیین قلمرو قرآن. شاید علت، این باشد که مسئله قلمروشناسی وحی به شکل کنونی آن، بیشتر برای حل تعارض عقل و وحی است. این رویکرد در جوامع گذشته اسلامی چندان مطرح نبوده است؛ چرا که:
1. قرآن مشوق استفاده از عقل در کشف حقایق بوده است و در گذشته، تعارضی بین عقل و وحی احساس نمی کردند؛
2. علم تجربی آن چنان وسعت و دقت نیافته بود که در مقابل داده های وحیانی قد علم کند.
قلمرو موضوعی قرآن را از دو جهت می توانیم بررسی کنیم:
1. قرآن کریم به چه موضوعاتی پرداخته است و آیا تمام مسائل دنیوی و اخروی انسان در قلمرو قرآن جای می گیرد؟
2. قرآن کریم تا چه اندازه به این مسائل پرداخته است؟
مقصود اصلی کتاب جامعیت قرآن کریم:پژوهشی در قلمرو موضوعی قرآن بررسی مسئله نخست در دوازده فصل می باشد:
فصل اول: پیشینه،مفاهیم و مبانی
فصل دوم: روش ها و دیدگاه ها
فصل سوم: دلایل عقلی قلمرو موضوعی قرآن
فصل چهارم: اوصاف قرآن کریم و قلمرو موضوعی آن
فصل پنجم: اهداف قرآن و قلمرو موضوعی آن
فصل ششم: علم پیامبر و قلمرو موضوعی قرآن
فصل هفتم: دلایل قرآنی قلمرو موضوعی قرآن
فصل هشتم: قلمرو موضوعی قرآن در روایات
فصل نهم: جامعیت تام قرآن، در ظاهر و باطن
فصل دهم: نقد و بررسی دیدگاه های دیگر
فصل یازدهم: قلمرو موضوعی ظاهر قرآن
فصل دوازدهم: روش کشف مسائل قرآن و دسته بندی آن ها
کتاب جامعیت قرآن کریم به قلم مصطفی کریمی در 384 صفحه، 2500 نسخه و بهای 6000 تومان برای اولین بار به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader