سبد خرید

نظریه تحول انواع با تأکید بر نظریه‌های جدید در کتاب دین و تکامل اثر جدید قاسم اخوان نبوی منتشر شد.

یکی از نظریات علمی در علوم طبیعی که دارای اهمیت بوده و دارای تأثیرات و پیامدهای زیادی در همه رشته‌های علوم و معارف بشری داشته نظریه تکامل است و از زمان مطرح شدنش به وسیله داروین موضـع‌گیری‌هـای مـوافـق و مخالفـی را برانگیختـه است این موضع‌گیری‌ها را می‌توان به پنج گروه نسبت داد که عبارتنـد از: متکلمان؛ خلقت‌گرایـان؛ طرفداران طراحی هوشـمنـد؛ طبیعت‌گرایـان و خداباوران تکامل‌گرا، در میان مسلمانان نیز موضع‌گیری‌های موافق و مخالفی نسبت به این نظریه صورت گرفته است.
در این کتاب سعی شـده با روش تحلیلـی ـ توصیفـی گزارشـی از مبانی و پیش‌فرض‌های این نظریه و نقدهایی که بر اساس شواهد علمی، فلسفه علم و الهیات نسبت به این نظریه شده است ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader