سبد خرید

قندان های خالی! تلخ اندیشی در داستان کوتاه ایران اثر فاطمه مصطفایی منتشر شد.

در این کتاب علاوه بر تعریف تلخ‌ اندیشـی و شناسایی زوایای مختلف آن و بررسی و موشکافی مصادیق‌های تلخ‌ اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسـی، به زمینه‌های بروز و ظهـور این نگرش نیـز پرداختـه‌ شده است. بررسی‌هـا در سـه دوره‌ی زمانـی صورت گرفتـه است؛ دوره‌ی نخسـت مربوط است به انتشار اولین مجموعـه داستـان صـادق هدایت تا اواخر دهـه‌ی سـیِ شمسی که داستان‌های کوتاه تلخ اندیشانه عموماً متأثر از نوشته‌هـای او بوده‌اند. دوره‌ی دوم از اواخر دهـه‌ی سی شمسی تا 1357 است که مـُوج دوم تلخ اندیشی در داستان کوتاه آغاز شـد و دوره‌ی سوم، از 1357 تا سال 1380در نظر گرفته شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader