سبد خرید

مقابله با چاپلوسی و چاپلوسان در کتاب چربی زبان نگیرید اثر سیدحسین هاشمیان منتشر شد.

 بادکنـک را کـه زیـاد بـاد کنـی می‌ترکد. هم بادکنک نگون‌بخـت را از بیـن برده‌ای و هم خـودت را زهـرتـرک کـرده‌ای.
تملــق نیـز چنیـن خاصیتـی دارد. نـه بـرای تمـلـق‌کنـنـده فـایـده‌ای دارد و نـه بـرای تملـق شونـده. ماننـد  بادکنکی که از گاز پر می‌شود تا بالا برود ولی فشار هـوا بالأخره آن را منفجر خواهد کرد. در این کتاب پس از آشنایـی با عوامـل تملـق، با پیامدهـا و راهکارهای مقابله با آن (از سـوی تملـق کننـده و تملـق شونـده) آشنـا خواهیـم شـد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader