سبد خرید

اخلاق در نظام سیاسی اسلامی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران چه جایگاه و نقشی را ایفا می کند؟ سوال اصلی کتاب اخلاق سیاست ورزی که تازه منتشر شده است.

مباحث این کتاب با روش توصیفی و تحلیل در دو بخش ساماندهی شده است؛ از این رو بخش اول با عنوان تبیین مفاهیم و مبانی نظری اخلاق و سیاست ورزی در اسلام به مباحث زیر اختصاص پیدا کرده است و فصل اول که تبیین مفاهیم است به این نکات می پردازد: 1. اخلاق( تعریف اخلاق و جایگاه آن در زندگی انسان)؛2. سیاست و سیاست ورزی و فصل دوم شامل چیستی اخلاق و قلمرو آن در اسلام می شود و فصل سوم به بحث از امکان یا امتناع اخلاق در سیاست ورزی از نظر اسلام اختصاص می یابد و نهایتاً فصل چهارم به نسبت اخلاق و سیاست ورزی در اسلام خواهد پرداخت. نویسنده سعی کرده در بخش دوم جایگاه و نقش اخلاق و سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران را با ارائه سه فصل به سرانجام برساند؛ بنابراین در فصل اول به سنجش اخلاق و سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران با شاخصه های اخلاق اسلامی پرداخته و فصل دوم را به مطالعه موردی لوازم سیاست ورزی با اخلاق اسلامی(جایگاه اخلاق در اندیشه و رفتار سیاست ورزان جمهوری اسلامی ایران و انطباق ملاک ها و معیارهای اساسی اصول و ارزش های اخلاقی در سیاست ورزی با مفاهیمی مانند تقیه، مصلحت و تغافل و…) اختصاص داده و نهایتاً فصل سوم را با عنوان بایسته های اخلاقی در سیاست ورزی (آسیب شناسی، راهکارها و توصیه های اسلامی یا بایسته های اخلاقی در سیاست ورزی) به پایان برده است. 

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader