سبد خرید

جهان در اندیشه هیدگر چاپ چهارم منتشر شد.

از نظر کتاب جهان در اندیشه هیدگر، مسئله اصلی هیدگر بحران انسان معاصر غربی است؛ همانطور که هیدگر بحث کرده است این بحران ریشه در اندیشه فلسفی غرب و ظهور تمدن و دوران جدید – علم و تکنولوژی – دارد. این بحران چنانکه در این کتاب تحلیل شده، دو بعد دارد: بی خانمانی انسان – یعنی جدایی انسان و جهان(جهانی که یکی از سپهرهای آن سپهر خدایان است) – و نیز نیست انگاری (یعنی نیهیلیسم). نویسنده با اصلی دانستن این مسئله در اندیشه هیدگر کوشیده است آراء و راه حلی را که هیدگر خود ارائه داده است بررسی کند. مسئله هستی که هیدگر آن را موضوع اصلی فلسفه می داند، بنا به نظر نویسنده کتاب، در همه مراحل اندیشه هیدگر بن مایه راه حل او برای این بحران است. مزیت این کتاب در این است که ضمن طرح مباحث تخصصی فلسفه هیدگر، ارتباط منطقی اندیشه او را با راه حلی که برای رفع بحران انسان معاصر غربی ارائه داده نشان می دهد. نویسنده بر آن است که طرح هیدگری مقابله ایست در وهله اول با طرح دکارتی که بنیاد فلسفی اندیشه، علم، تکنولوژی و به طور کلی دوران جدید است و در وهله دوم با تمامیت مابعدالطبیعه و فلسفه غربی. از این دیدگاه آنچه ما می توانیم از هیدگر بیاموزیم در وادی امر همین مقابله، تحلیل و نقد او از غرب است، امام جنانکه نویسنده اشاره دارد راه حل هیدگر همچنان راه حلی است در بستر اندیشه غربی و لذا معالجه ای است که در درون خود غرب صورت می گیرد. گرچه این راه حل ارزش ها و توانایی های خود را داشته ودارد و از زمانی که محل بحث واقع شده هم بر فیلسوفانی نظیر فلاسفه پست مدرن تأثیر فراوان داشته و هم بر متألهانی نظیر بارت، تیلیش، و …، و موجب تحولات عمیقی در بینش و رهیافت فرهیختگان و اندیشمندان گردیده، اما این راه حل نه منطقاً تنها راه حل است و نه راهی که لزوماً به سرمنزل مقصود رشد. اهمیت این راهحل تنها در این است که نشان می دهد باید در جستجوی راه نجاتی بود تا انسان، جهان و آسمان را از چنگال این تصویری که طرح دکارتی و اندیشه نظری از جهان در دوران جدید ترسیم کرده نجات داد؛ باید راه حل را در جایی دیگر جست؛ در ماورای فلسفه و علم جدید؛ در شعر و هنر، باید با امر قدسی ارتباط برقرار کرد. این سخن به غایت اهمیت دارد. اینکه هیدگر در آخرین مصاحبه هود با اشپیگل که پس از مرگ وی منتشر شده سخن از این می گوید که فقط یک خدا می تواند ما را نجات دهد سخنی است فراتر از موضع یک فیلسوف حرفه ای که در آثار رسمی خود در مورد بودن یا نبودن خدا سکوتِ معنی داری پیشه کرده است.
کتاب جهان در اندیشه هیدگر به قلم دکتر محمود خاتمی در هفت فصل سامان یافته است:
فصل اول: زمینه تکوین تلقی هیدگر از جهان
فصل دوم: جهان و حضور
فصل سوم: جهان و دازین
فصل چهارم: جهان و زمان
فصل پنجم: جهان و زبان
فصل ششم: جهان، رهیافت نظری و بحران دوران جدید
فصل هفتم: جهان گوهری: در جستجوی راه نجات

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader