سبد خرید

رمان جدید خانم محبوبه زارع با عنوان مرد پشت روزنامه منتشر شد.

در عصر حاضر معرفی چهره واقعی صهیونیسم که پشت رسانه‌ها و بنگاه‌های خبری وابسته به جریان استکبار خود را مخفـی کـرده و با مـظلوم‌نـمایی‌هـای فـریبـکارانـه و بـی‌شـرمانه، بـرنـامـه‌هـای توسعـه طلبانـه خود را  پی‌می‌گیرد، یک اولویت مهم جهت طرح نزد افکار عمومی به ویژه جوانان است. نویسنده این اثر که از نویسندگان متعهد و پرکار حوزه ادبیات و داستان نویسی است، می‌کوشد تا به این موضوع در قالب رمان نگاهی دگرباره اندازد. از خانم محبوبه زارع آثار فاخری در حـوزه ادبیـات تـاکنـون منتشـر شـده اسـت کـه «بـا شنـاس‌نامـه‌هـا»، «یادداشـت‌های جبرییـل»،«نشانی خـانه بـاران»،«یـک پلک تحـیر»،«کلیـد آسمـان» و «نفـس آینـه‌هـا»مهم‌ترین آنها محسوب می‌شوند.
این رمان به قلم محبوبه زارع در 296 صفحه و قیمت 25000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader