سبد خرید

چاپ چهارم کتاب فلسفه های مضاف (جلد اول) منتشر شد.

مجموعه دو جلدی فلسفه های مضاف از بیست وهشت مقاله سامان یافته است. از آنجا که می توان فلسفه های مضاف را به دودسته فلسفه های مضاف به علوم و فلسفه های مضاف به امور(کلام مقوله های دستگاهواره انگاشته) تقسیم کرد، از این رو با اندک تسامح، مقالات معطوف به فلسفه های علم ها، جلد نخست را سامان داده اند، و مقالات مربوط به فلسفه های مضاف به امور و کلان مقوله ها، در جلد دوم گرد آمده است.
مقالات مندرج در جلد اول:
– فلسفه مضاف(علی اکبر رشاد)
– فلسفه فلسفه اسلامی(عبدالحسین خسروپناه)
– فلسفه حکمت متعالیه(حسن پناهی آزاد)
– دورنمایی از منطق،فرامنطق و فلسفه منطق(عسکری سلیمانی امیری)
– فلسفه علوم قرآنی(علی نصیری)
– فلسفه تفسیر(حمید خدابخشان و رسول نادری)
– فلسفه علوم حدیث(علی نصیری)
– فلسفه علم کلام(محمدصفر جبرئیلی)
– چیستی فلسفه فقه(جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی)
– جایگاه فلسفه اقتصاد اسلامی ومعرفی برخی از عناصر آن(علی اصغر هادوی نیا)
– فلسفه اقتصاد اسلامی؛ مبانی فلسفی(سیدحسین میرمعزی)
– آسیب شناسی فلسفه سیاسی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(محسن مهاجرنیا)
– درباره فلسفه تاریخ(حسین کلباسی اشتری)
این کتاب به کوشش عبدالحسین خسروپناه در شمارگان 500 نسخه،  466 صفحه و قیمت 25000 تومان بازچاپ شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader