سبد خرید

هفتاد و هفتاد و یکمین فصلنامه انتقادی ـ نظری کتاب نقد منتشر شد.

تازه‌ترین شمارة فصلنامة انتقادی ـ نظری «کتاب نقد» شماره 70-71 در تکمیل شماره 69 به بررسی و نقد نظریه آیت‌الله جوادی آملی در مورد علم دینی اختصاص یافته است. سردبیر مجله در سخن آغازین شماره جدید نوشته است:آنچه که در این شماره تقدیم محضر صاحبان ایده یا عقیده در قلمرو علم دینی شده است در تداوم بررسی و نقد نظریه آیت‌الله جوادی آملی پیرامون این موضوع مهم است. با انتشار شماره نخست بسیار تحسین و تشویق شنیدیم، مهمترین تحسینی که شنیدیم به خاطر ارائه یک الگوی اخلاقی و منطقی برای نقد علمی بود. البته بررسی و نقد همراه با حرمت‌گذاری شایسته برای حریم شخصیتی بزرگ و موثر در تولید و ترویج معارف اسلامی به ویژه معارف مورد نیاز گفتمان انقلاب اسلامی همراه با همراهی معظم‌له از توفیقات استثنائی و خوش اقبالی ما در تولد دوران جدید کتاب نقد بود.آنچه که مجموعه بررسی‌ها و گفت و شنودها برآن گواهی می‌کند، ضرورت تببین مستمر نظریه حضرت آیت‌الله جوادی آملی همراه با استخراج استلزامات منطقی آن برای تداوم آن در حوزه‌های موضوعی علوم مختلف است. به نظر می‌رسد، بخشی از این کار فقط از معظم‌له ساخته است اما بخش مفصل‌تر آن بر عهدة کسانی است که سال‌ها با تلمذ در محضر ایشان و تأمل درآثار ایشان با مبانی و زوایای پیدا و پنهان نظریات ایشان آشنایی بیشتری پیدا کرده و در نتیجه می‌توانند مکنونات و مبانی و ملازمات و نتایج این نظریه را آفتابی‌تر کنند. به نظر می‌رسد کالبدشکافی دقیق مبانی و ملازمات این نظریه به حضرت استاد نیز کمک می‌کند تا راحت‌تر بتوانند به ارتقاء، بهبود، تکمیل، توسعه و حتی اصلاح نظریه خود به همراه پی‌گیری استلزامات منطقی آن همت بگمارند. البته ارزیابی روش‌شناسانه و از نگاه درجه دوم به ماجرای تولید علم دینی در ایران و جهان اسلام در چارچوب نظریة حضرت آیت‌الله جوادی آملی نیز یکی از مفیدترین و جذابترین کارهای علمی است که می‌تواند به روند تکاملی تولید علم دینی مدد رساند. پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهم‌تنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد است. بی‌گمان«کتاب نقد» به عنوان یکی از اثرگذارترین مجلات با بیشترین شمارگان در طی دودهة اخیر بوده است که در قلمرو تولید و ترویج معارف اسلامی متناظر با دوران جدید حیات اسلامی منتشر شده است.دوره نخست کتاب نقد (تا کنون) عمدتا بر مدار فلسفه دین، کلام جدید و…، به هدف تبیین و دفاع عقلانی از آموزه‌ها، مبانی و معارف دینی متناظر با ضرورت‌های بستر فرهنگی فعال در کشور در دو دهة گذشته بوده است. موضوعات ویژة شماره‌های دوره نخست، چون سکولاریسم، دین و دنیا، پلورالیزم دینی و تکثرگرایی، تفسیر به رأی، نسبیت و هرمنوتیک، فقه و دولت، اسلامیت و جمهوریت، دیانت و مدنیت و… به خوبی گویای این واقعیت بوده است. اما دورة جدید کتاب نقد، با همکاری همة مراکز و شخصیت‌های علمی با حفظ استراتژی نقد و در یک گام پیشتر- مبتنی بر مواضع و معارفی که در دورة گذشته دغدغة تولید و ترویج آن را داشته است؛ در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی اما با رویکرد اسلامی منتشر می‌شود.
در این شماره می خوانیم…
نقد و بررسی نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی
ـ تبیین نظریه
علم دینی از منظر حضرت آیت الله جوادی آملی/ محمدرضا مصطفی پور
بررسی رابطه علم و دین و معنای علم دینی در شش ساحت گوناگون/ عباس فتحیه
ـ نقد و ارزیابی
فرایند علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی/ عبدالحسین خسروپناه، قاسم بابایی
ارزیابی راهکارهای سه گانه تولید علم دینی/ سیدمحمدتقی موحد ابطحی
ملاحظاتی انتقادی بر مبنای نظری علم دینی از منظر استاد علامه جوادی آملی/ محمدرضا خاکی قراملکی
سنجش معیار علم دینی/ رمضان علی تبار فیروزجانی
ـ گفتگو با …
حمید پارسانیا، سیدمحمدمهدی میرباقری، مهدی گلشنی، مرتضی جوادی آملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader