سبد خرید

کتاب جمهوری اسلامی ایران و چالش های کارآمدی منتشر شد.

جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی، از ابتدای شکل گیری تا به امروز با چالش هایی در فرآیند تصمیم گیری روبرو بوده است. چالش در شناخت تهدیدها و فرصت ها در برنامه ریزی ها، چالش های ناشی از شیوه های برقراری ارتباط بین عوامل و ساختارهای سیاسی مانند احزاب، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه و ناهماهنگی بین مراحل مختلف فرآیند تصمیم گیری، سبب بروز چالش های کارآمدی شده است. در اثر این چالش ها نظام سیاسی در دسترسی به بعضی اهداف و انجام برخی وظایف و کار ویژه های خود دچار مشکل شده است. این کتاب در مقام پاسخ به این سئوال ضروری است که مهم ترین چالش های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، ناشی از چه عواملی است و چگونه می توان آنها را برطرف کرد؟
سه بخش این کتاب عبارتند از:
ـ بخش اول: کلیات نظری و تاریخی
ـ بخش دوم: نظام سیاسی ایران و چالش های کارآمدی
ـ بخش سوم: چالش های کارآمدی جمهوری اسلامی از دیدگاه کارکردگرایی سیستمی
این کتاب به قلم سیدمرتضی نبوی ا شمارگان 300 نسخه، 326 صفحه و قیمت 20000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader