سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر دهم: مسجد منتشر شد.

در اسلام مسجد اولین مکانی است که در حوزه عمومی بنا شد و خصلت های چند پاره ای که یک جامعیت کارکردی اجتماعی نیز در زمانه خود داشتند را دارا بود .رمزگشایی از این مکانت سازی در اسلام و ایجاد پیوست بین حوزه فردی و اجتماعی یا عرصه خصوصی وعمومی و در هم تنیدن مفاهیم آن جهانی وآخرت گرایانه با سبک ها، قالبها و مفاهیم و معانی این جهانی و زندگانی کاری دشوار و فلسفه بردار است.
این کتاب درصدد است تا گامی کوچک در این راستا بردارد والبته ذکر چند نکته ضروری می
نماید در اینجا برای صورتبندی روشنی از فعالیتهای مسجد دورانپ یامبر عنوان کارکرد را برگزیده ایم تا هم معنای دقیق جامعه شناختی خود را افاده نماید و نیز بتواند تصویر درستی از زمانه صدراسلام برای فعالیت مساجد به دست دهد صرفاً به پاره ای از کارکردهای مسجد اشاره شده است که به نظر دارای اولویت مهمتری میباشند و به علت ضیق وقت امکان بررسی دیگر کارکردها وجود نداشت که باید در زمانی جداگانه بررسی شود.
بخش اول: کلیات
بخش دوم: کارکردهای عبادی ـ فرهنگی مسجد
بخش سوم: کارکردهای آموزشی مسجد
بخش چهارم: کارکرد سیاسی اجتماعی مسجد در سیره پیامبر(ص) بخش پنجم: کارکرد تبلیغی ـ جهادی مسجد
این کتاب به قلم عباس بشیری با شمارگان 2000 نسخه، 104 صفحه و قیمت 5000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader