سبد خرید

کتاب خدا در تصور انسان منتشر شد.

“در فصل اول نویسنده تقریر جدید از ادله قایلان به شناخت اجمالی خدا ارایه می نماید که شامل: 1. رویکرد عقلی محض(برهان صدیقین- تحلیل واجب الوجود) 2. رویکرد عقلی – حسی 3. رویکرد فطری(متعلق فطرت موجود کامل و محبوب، قادر مطلق و یکتا).
– استقراء کامل، تدوین نو و برای اولین بار از ادله قایلان به امکان شناخت ذات خدا با شش دلیل(اشتراک در وجود و ذات، توقف حکم به اصل شناخت، برهان صدیقین، تجربه دینی، فناء).
– تقسیم جدید از ادله قایلان به استحاله شناخت ذات خدا به دو تقسیم: الف. ادله ناظر بر متعلق شناخت ب. ادله ناظر بر فاعل شناسا
– استقراء و تدوین جدید از ادله قایلان به امکان شناخت ذاتی خدا
در بخش دوم(تعریف و توصیف خدا) فصل اول آن نکات ذیل قابل تامل است.
 – اصل بخش دوم با عنوان فوق می توان مدعی شد که با تقریر کامل در فلسفه و کلام اسلامی نو می باشد.
– با توجه به نوآوری فلسفه غرب در ابداع تقسیمات مختلف برای «معرف» از جمله: تعریف حسی، اشاره ای، متنی، سیاقی، عملی و کارکردی، برای اولین نگارنده کوشیده است امکان تعریف خدا را در قالب های فوق تحلیل و بررسی نماید.
– تدوین جدید و کامل از ادله قایلان به استحاله تعریف خدا(عدم امکان تعریف ماهوی، عدم  امکان تعریف با محسوسات، توقف تعریف به اصل شناخت ذات).
– تدوین جدید و کامل از ادله قایلان به امکان تعریف خدا( تعریف به علم حصولی و حضوری).
-دیدگاه های معروف (تشبیهی، تنزیهی، تمثیلی و جمع تنزیه و تشبیه) نوعا در باره شناخت خدا مورد استفاده قرار گرفته، نویسنده در این تحقیق کوشیده است با چهار رویکرد فوق نیز به تعریف و توصیف خدا بپردازد.
در فصل آخر کتاب نویسنده با تأمل در انواع تعریف اندیشوران از خدا برای اولین بار تمام تعریف را با تقسیم موضوع محور دسته بندی نموده است مثل تعریف بر اساس: وحدت و کثرت، نقش خدا در حدوث و اداره جهان، تغییر و اثر پذیری، حلول و استعلاء، تعاریف شکاکان و منکران.
این کتاب به قلم محمدحسن قدردان قراملکی با شمارگان 2000 نسخه،452 صفحه و قیمت 18000 تومان منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader