سبد خرید

کتاب مبانی تفسیر روایی منتشر شد.

منظور از تفسیر روایی در این کتاب، این است که بوسیله روایت به معنی و مراد آیه برسیم، با قطع نظر از اینکه منابع دیگر برای تفسیر وجود دارد یا ندارد و در واقع، تفسیر روایی به معنی عام آن مورد نظر است. تفسیر روایی به معنی خاص، که در آن روایات نقش انحصاری را در تفسیر قرآن ایفا کند، به نحوی که هیچ منبع نقلی و عقلی واقعاً توانایی تفسیر آن را نداشته باشد، باید در جای دیگر واکاوی شود و به تحقیقی مستقل نیاز دارد.
این کتاب از چهار بخش  با فصل های متعددی تشکیل شده است.
بخش اول: مباحث تمهیدی
– بعض از عناوین فصول: اقسام مبانی- مفهوم شناسی تفسیر روایی…
بخش دوم: مبانی– بعض از عناوین فصول: مبانی صدوری- علم و علمی بودن روایات…
بخش سوم: کارایی روایات در تفسیر قرآن– بعض از عناوین فصول: انحصار فهم قرآن به روایت- روایات تفسیری و تخصیص آیات…
بخش چهارم:اسیب شناسی روایات تفسیری– بعض از عناوین فصول: ضرورت علاج چالش ها- معیار نقد و تشخیص…
این کتاب به قلم محمدفاکر میبدب با شمارگان 1500 نسخه، 438 صفحه و قیمت 18000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader