سبد خرید

کتاب قرآن و معرفت شناسی منتشر شد.

کتاب حاضر که شامل مجموعه مقالاتی است که به مناسبت همایش قرآن و معرفت شناسی فراهم آمده است. این اثر شامل بیست و دو مقاله است و این مقالات بر حسب عناوینی که د فصول آمده اند از یکدیگر تفکیک شده اند:
فصل اول از امکان و اقسام معرفت در قرآن مشتمل و شامل دو مقاله: – امکان معرفت از دیدگاه قرآن کریم- اقسام معرفت در قرآن کریم می باشد.
فصل دوم از تعریف و منطق در قرآن سخن می گوید و چهار مقاله: – تعریف در قرآن کریم – منطق در قرآن – ارزش سنجی معرفتی در قرآن کریم – دستگاه منطقی قرآن کریم را شامل می شود.
فصل سوم از ابزار معرفت در قرآن سخن می گوید و از هفت مقاله:- عقل در قرآن – الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی هم زمانی – بررسی جایگاه معرفت شناختی حس از دیدگاه قرآن – خیال ابزار معرفت – بررسی جایگاه معرفت شناختی قلب از دیدگاه قرآن – کارکردوری معرفت شناختی فطرت در هندسه معرفتی دین – رابطه فطرت و معرفت از نگاه قرآن حکایت دارد.
فصل چهارم از هرمنوتیک و زبان شناسی سخن می گوید و به پنج مقاله: – شخصیت بخشی در قرآن – استعاره ها در قرآن با تأکید بر رویکرد زبان شناسی شناختی -رویکردی تطبیقی به هرمنوتیک و تفسیر قرآن -بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر متشابهات قرآن – تاریخ مندی معرفت می پردازد.
فصل پنجم از علم و مابعدالطبیعه سخن می گوید و بر دو مقاله: – نظریه پرداز یهای علمی قرآن – قرآن و مابعدالطبیعه نظریه های علمی درباره طبیعت مشتمل می باشد.
فصل ششم از معرفت دینی و نقد نسبی گرایی سخن می گوید و شامل دو مقاله: – معرفت دینی و معیار آن – نقد نسبی گرایی معرفتی از منظر قرآن است.
این کتاب به کوشش علیرضا قائمی نیا با شمارگان 500 نسخه، 720 صفحه و قیمت 35000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader