سبد خرید

گفتگوی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با خبرگزاری نسیم

خبرگزاری نسیم:27/8/1392
مدیر انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با «نسیم»: فضای محدود عرضه کتاب، لزوم وجود نمایشگاه‌های استانی را ضروری می‌کند/ امیدوارم ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ در طرح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی یارانه‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد/ تهیه سند ملی صنعت نشر ضروری است.
سیدغلامرضا حسینی در گفتگو با «نسیم» به بیان برخی مشکلات حوزه نشر پرداخت. حسینی با بیان اینکه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ حوزه ای ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دﻗﯿﻘﯽ کرد، گفت: آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب از ﺳﺒﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ از ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ در ﻧﺤﻮه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ در ﺳﺒﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی داده ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪیﻫﺎ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ" ﺗﻮﺟﻪ و دﻏﺪﻏﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب نیز افزود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺮﻓﻪای در ﮐﺸﻮر، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺷﺒﯿﻪ واﮐﺴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﺎن و ﻓﻀﺎی ﮐﻢﻋﺮﺿﻪ ﮐﺘﺎب، در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺎﻻﺧﺺ از ﺣﯿﺚ ﻣﺤﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
حسینی در ادامه با اشاره به گرانی کاغذ و تاثیر آن بر قیمت کتاب گفت:‌ﮔﺮاﻧﯽﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺷﻨﺎور ﻧﺒﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و در واﻗﻊ ﺑﻨﯿﻪ ﻧﺸﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺖ، در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶﺷﻤﺎرﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎ روی آورده اﻧﺪ، در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻘﺎﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ، در آﯾﻨﺪه آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﮐﺸﻮر و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری و روی آوردن ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻼن ﻧﺸﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و «ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ» ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader