سبد خرید

کتاب غرب و تجدید حیاط اسلام منتشر شد.

“مهمترین واکنش های غرب نسبت به تجدید حیات اسلام (جهت تامین منافع مادی وحفظ هژمونی خود)درچهار عرصه مهم سیاست گذاری، برخورد استراتژیک،جدال ایدئولوژیک ومقابله رسانه ای مطرح میگردد.که نویسنده در فصول مختلف به تبیین وتحلیل انها خواهد پرداخت.
در ارتباط با بحث روش مورد نظر در این  کتاب  نیز میتوان گفت که«روش» راه و ابزاری است که ما را در جهت فهم و حل مسئله ها- بهتر- به مقصد می رساند و امروزه مباحث روش و روش شناختی در پسوند با مباحث ذهن و زبان و معرفت شناختی، به حدی پیچیده شده اند که خود به یک موضوع علمی تبدیل گشته اند. اگر پژوهشگران بخواهند بدون پرداختن به روش به مباحث تخصصی خود بپردازنداولاً نگرانی دارند که نکند مباحث شان دارای ضعف و نقصان باشد و ثانیاً از هر طرف مورد سرزنش قرار گیرند.
دغدغه و هدف اصلی نویسنده در این پژوهش این بود که در جهت تبیین، طراحی و تدوین روش مناسب در «موضوع غرب وتجدید حیات  اسلام » گامی اساسی بردارد البته این کار بیشتر از این جهت دشوار بود که ما در مورد مطالعات سیاسی اسلامی فاقد مکاتب و نظریه های روشی هستیم و عمدتاً از فقر نظریه روشی و روش شناسی رنج می بریم در نتیجه جهت مطالعات سیاسی اسلام ناگزیریم به مباحث روش شناختی پرداخته تا مطالعات مورد نظر سر و سامانی یابد و عینی تر، دقیق تر و کاربردی تر شود. در این پژوهش  بر این نکته اساسی اشاره شده است که تحول در فهم از دین اسلام و چرخش از بعد فردی اسلام به ابعاد فردی- اجتماعی، تحول در گفتمان اسلام را در قالب گفتمان تجدید حیات اسلام منجر شده است که البته با توجه به فضای جهانی شدن ارتباطات این تجدید حیات اسلامی در کنار مؤلفه عام بیداری سیاسی جهانی  مطرح می گردد.
البته  در ارتباط با وجوه سازگاری تحلیل های گفتمانی با مطالعات اسلامی،نیز باید اذعان کرد که ان مبانی معرفتی خاص را در پرتو اجتهاد و عقل گرایی پذیرفته است که امکان تغییر و دگرگونی در تفکر سیاسی را نهادینه می سازند. یکی از ویژگیهای اساسی گفتمان ها از منظر تحلیل گفتمانی خصلت تغییر پذیری آنهاست. در نگرش اسلامی نیز زمینه ها و ظرفیتهایی برای تغییر و دگرگونی وجود دارد. زمینه های عقل گرایی در تفکر غالب اسلامی، امکان جذب مفاهیم و عناصر جدید را در آن فراهم کرده است.
این زمینه ها را می توان در محورهای زیر اشاره کرد:
– حجیت تفکر عقلانی وامکان باز نگری در فهم وتفسیر آموزه های دینی براساس مبانی خاص
– عناصر ثابت ومتغیر در شریعت
– باز بودن اجتهاد ونقش زمان ومکان دران وهمچنین امکان جذب مفاهیم جدیدتوسط آن
– احکام ضرورتها ورعایت مصالح عامه
– منطقه الفراغ وامکان جذب ایده های جدید
سازماندهی کتاب نیز شامل مقدمه ، سه فصل ونتیجه گیری می باشد.امواج گفتمانهای بیداری در جهان اسلام عنوان فصل اول  همچنین تحلیل سیاستهاومصادیق نظری غرب در مواجهه با بیداری اسلامی عنوان فصل دوم است که شامل گفتارهای غرب شناسی ،سیاستها وتقابلات نظری غرب با بیداری اسلامی  می باشد. فصل سوم نیز به تحلیل استراتژیها وتقابل رسانه ای غرب در قالب دو گفتار خواهد پرداخت.
ابن کتاب به قلم عباسعلی رهبر با شمارگان 1000 نسخه،220 صفحه و باقیمت 9000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader