سبد خرید

کتاب رئالیسم و نهیلیسم منتشر شد.

موضوع کتاب یعنی مسئله رئالیسم همزاد فلسفه و مسئله محوری و تاریخی آن به شمار می رود.کتاب حاضر نیز از چشم اندازی محدود به این موضوع می نگرد و رئالیسم را صرفاً در ارتباط با نهیلیسم وجود شناختی مورد بحث قرار می دهد.
نهیلیسم در متون فلسفی بیشتر به عنوان رویکردی درباره ارزش ها در شاخه فلسفه حیات مورد بحث قرار گرفته و در این متون کمتر به مبانی این رویکرد و نتایج منطقی آن توجه شده است.
این کتاب در در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست مقدماتی است و با نگاهی تاریخی به روش شناسی مسئله رئالیسم می پردازد و از ماهیت وجودشناختی این مسئله دفاع می کند. فصل دوم به بیان مبانی معرفتی ضدرئالیسم اختصاص دارد و نشان می دهد این دیدگاه با اینکه در شک مدرن ریشه دارد، ولی نتیجه آن نوعی جزم اندیشی معرفتی است که با مبنای شکاکانه آن ناسازگار است. در فصل های سوم و چهارم، نمونه هایی از دیدگاه های ضدرئالیستی معاصر با تفصیل معرفی شده و فصل نهایی نیز جمع بندی است که با یادآوری دلایل رئالیسم و مرور مشکلات ضدرئالیسم به نقد لوازم اخلاقی و الهاتی آن می پردازد.
هدف اصلی این کتاب روشن کردن ابعادی از فلسفه مدرن است که در راستای شرک اسطوره ای و در برابر نگاه توحیدی قرار دارد.
این کتاب به قلم رضا صادقی با شمارگان1000 نسخه، 248 صفحه و با قیمت 10000 تومان منتشر شده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader