سبد خرید

0 out of 5

نظریه فرهنگی استاد مطهری/ مهدی جمشیدی

900,000 ریال
کتاب حاضر دربردارنده فصل هایی است که از نظر گونه هویت معرفتی، هم مرتبه نیستند، به گونه ای که این پژوهش به هر سه سطح بنیادی، توسعه ای و کاربردیبیشتر بخوانید
0 out of 5

چرایی و چگونگی مجازات/ جعفر یزدیان جعفری

760,000 ریال
واکنش در برابر کسانی که قواعد پذیرفته شده و الزامی جامعه را نقض می کنند، همواره وجود داشته است لیکن چون واکنش در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است، ازبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader