سبد خرید

0 out of 5

عرفان واره ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری اثر مسلم گریوانی

830,000 ریال
” عرفان‌واره‌ها که در دنیای غرب با عنوان ادیان جدید، جنبش‌های نوپدید دینی و ادیان جایگزین؛ و در ایران با عنوان معنویت‌های نوظهور یا کاذب تعبیـر می‌شود، مجموعه‌ای است متنوعبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

ماجرای غم‌انگیز روشنفکری در ایران/ سیدیحیی یثربی

3,120 ریال
“ اگرچه جریان روشنفکری در غرب پدید آمد و برای خود، مبانی و اهداف روشن داشت اما در جوامع گوناگون و ادوار مختلف، اشکال و مصادیق متفاوتی داشته و دارد.بیشتر بخوانید
0 out of 5

عدالت سیاسی در قرآن کریم/ سیدکاظم سیدباقری

460,000 ریال
در گسترۀ مطالعات و بررسی‌های حوزۀ عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، کمتر مورد توجه بوده است، حال آن که بسیاری از مسائل و مشکلات امروزی جوامع اسلامی ناشی از نظام‌های سیاسیبیشتر بخوانید
0 out of 5

الگوهای عدالت طلبی در ایران معاصر اثر مصطفی ساوه درودی

620,000 ریال
موضـوع عدالـت یکی از مباحث ریشـه‌ای در بررسی تحـولات ایران بوده است و هر یک از جریان‌های فکری ـ سیاسی ایران معاصر در بستـر تاریخـی و منطـق موقعیت اجتمـاعی، محـورهایبیشتر بخوانید
0 out of 5

قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم اثر سیدکاظم سیدباقری

1,000,000 ریال
قرآن کریم، اولین منبع اندیشه سیاسی اسلام است و قدرت یکی از عناصر بنیادین دانش سیاست است. انسان موجودی اجتماعی است و با حضور در اجتماع با قدرت و مظاهربیشتر بخوانید
0 out of 5

منطق فهم دین(دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی)/آیت‌الله علی‌اکبر رشاد

650,000 ریال
منطق کشف گزاره ها و آموزه های دینی که اکنون به صورت دانشی نو با عنوان «منطق فهم دین» سامان یافته است، حاصل افزون بر پنج هزار ساعت تأمل، تحقیقبیشتر بخوانید
0 out of 5

رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام اثر ابراهیم متقی

1,050,000 ریال
در کتاب ” رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام”، نشانه های رفتاری کشورهای جهان غرب و واحدهای سیاسی خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازی های مختلف درباره تعارض،بیشتر بخوانید
0 out of 5

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب/ سیدصادق حقیقت، سیدعلی میرموسوی

950,000 ریال
کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب در چهار بخش سامان یافته است: بخش اول: حقوق بشر از گذشته تا کنون؛ در این بخش، ضمن بررسی سیربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader