سبد خرید

0 out of 5

خدایان بدکردار: رسانه ها، دین و فرهنگ شهرت ترجمه :احسان شاه قاسمی

350,000 ریال
در فرهنگ شهرت، تمایز میان خود و امر الهی محو می‌شود. یکی از راه‌هایی که این امر در گفتمان تجلی می‌یابد به وسیلۀ اقتباس استعاره‌ها و زبان الهیاتی به منزلۀبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

رمان باغ مخفی: با اقتباس از کتاب انسان ۲۵۰ ساله

250,000 ریال
“ گاهی اوقات می‌توان پا به پای پیرنگ یک داستان پله‌های نردبان عقیده را بالا روی، با قهرمانان یک رمان هم سفر شوی و با ضد قهرمانان مواجه گردی وبیشتر بخوانید
0 out of 5

ایران و سازمان ملل متحد اثر محمدحسین پورامینی

120,000 ریال
سازمان ملل متحد در عرف حقوقی و سیاسی ایران، به مثابه نهادی انکارناپذیر در عرصه تعامل یا مواجهه بین المللی، سه نگاه متمایز را به دنبال دارد: نخست، با رویکردیبیشتر بخوانید
0 out of 5

صدف عفاف/ اعظم وفایی

100,000 ریال
اثربخشی ظاهر و باطن بر یکدیگر از ویژگی های عمومی انسان است، معمولاً بین حجاب و پوشش ظاهری با عفت و بازداری باطنی، تأثیر و تأثر متقابلی وجود دارد؛ بدینبیشتر بخوانید
0 out of 5

حقوق بشر در ترازو: بررسی تطبیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر تقی دشتی

500,000 ریال
هرچند موضوع حقوق بشر مصطلح غربی در اعلامیه و در اسلام به لحاظ شمول و قلمرو یکی است، یعنی موضوع در هر دو «مطلق انسان» است و از این جهتبیشتر بخوانید
0 out of 5

زیباترین داستان اثر حسین سیدی ساروی

500,000 ریال
قصه ها آنگاه رنگ و بوی زندگی می گیرند که پیامی در دست، پرده ای از حقیقت برای آدمی بگشایند و قطعه ای از خوبی ها را برایش بسرایند.ماجراهای بریدهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader