سبد خرید

0 out of 5

چربی زبان نگیرید! مقابله با چاپلوسی و چاپلوسان/ سیدحسین هاشمیان

90,000 ریال
بادکنـک را کـه زیـاد بـاد کنـی می‌ترکد. هم بادکنک نگون‌بخـت را از بیـن برده‌ای و هم خـودت را زهـرتـرک کـرده‌ای. تملــق نیـز چنیـن خاصیتـی دارد. نـه بـرای تمـلـق‌کنـنـده فـایـده‌ای داردبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader